Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Profesjonalne usługi i pomiary elektryczne

Główną specjalizacją naszej działalności są pomiary elektryczne, w którego skład wchodzą kompleksowe pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej oraz specjalistyczne pomiary oświetlenia elektrycznego, w tym pomiary oświetlenia stanowisk pracy i terenów zewnętrznych.

Oferujemy także pomiary oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie ich poprawności i funkcjonowanie działania, w tym oświetlenia drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej, strefy wysokiego ryzyka oraz sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po co wykonywać pomiary elektryczne?

Każda wykonana lub modernizowana instalacja elektryczna, nisko czy wysokoprądowa przed oddaniem do użytku musi zostać sprawdzona pod względem bezpieczeństwa.
Do tego celu służą właśnie pomiary elektryczne. To że odbiorniki działają poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym czy też pożarem.

Podział pomiarów elektrycznych

Pomiary odbiorcze: dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych jest zwykle szerszy niż badań eksploatacyjnych okresowych i obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń: sprawdzenie dokumentacji, oględziny instalacji, urządzenia, próby i pomiary parametrów, sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.

Pomiary okresowe: mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzanie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania. Okresowe próby i sprawdzenie powinny obejmować: oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim, pomiary rezystancji izolacji, badania ciągłości przewodów ochronnych, badania ochrony przy dotyku pośrednim, próby działania urządzeń różnicowoprądowych.
  • Pomiary wykonujemy przy użyciu profesjonalnych urządzeń, które posiadają aktualne świadectwa wzorcowania Głównego Urzędu Miar.
  • Z wykonanych pomiarów przedstawiane są protokoły wraz z opisem technicznym i zaleceniami.
  • Jako nieliczna firma w Szczecinie uzyskaliśmy zaświadczenia z CIOP-PIB oraz CNBOP-PIB
Nasze protokoły honorowane są przez Zakład Energetyczny, Straż Pożarną, Sanepid, Państwową Inspekcje.
urządzenie pomiarowe
logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech