Główną specjalizacją naszej działalności są pomiary elektryczne

W ich skład wchodzą kompleksowe pomiary odbiorcze i pomiary okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej oraz specjalistyczne pomiary oświetlenia elektrycznego, w tym pomiary oświetlenia stanowisk pracy i terenów zewnętrznych.

Oferujemy także pomiary oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie ich poprawności i funkcjonowania działania, w tym oświetlenia drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej, strefy wysokiego ryzyka oraz sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po co wykonywać pomiary elektryczne?

Każda wykonana lub modernizowana instalacja elektryczna, nisko czy wysokoprądowa przed oddaniem do użytku musi zostać sprawdzona pod względem bezpieczeństwa.

Do tego celu służą właśnie pomiary elektryczne. Fakt, że odbiorniki działają poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Podział pomiarów elektrycznych

Pomiary odbiorcze

Pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych jest zwykle szerszy niż badań eksploatacyjnych okresowych i obejmuje wykonanie przynajmniej następujących prób i sprawdzeń: sprawdzenie dokumentacji, oględziny instalacji, oględziny urządzenia, próby i pomiary parametrów, sprawdzenie funkcjonowania i działania urządzenia i/lub układu.

Pomiary okresowe

Pomiary okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Okresowe sprawdzanie i próby instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinny dać odpowiedź na pytanie, czy wymagania stawiane instalacji (urządzeniu) są zachowane w czasie ich użytkowania. Powinny one obejmować: oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim, pomiary rezystancji izolacji, badania ciągłości przewodów ochronnych, badania ochrony przy dotyku pośrednim, próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

  • Pomiary wykonujemy przy użyciu profesjonalnych urządzeń, które posiadają aktualne świadectwa wzorcowania Głównego Urzędu Miar.
  • Z wykonanych pomiarów przedstawiane są protokoły wraz z opisem technicznym i zaleceniami.
  • Jako jedna z nielicznych firm w Szczecinie uzyskaliśmy zaświadczenia z CIOP-PIB oraz CNBOP-PIB.

Nasze protokoły honorowane są przez Zakład Energetyczny, Straż Pożarną, Sanepid oraz Państwową Inspekcję.