Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest bardzo istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Jego zadaniem jest zapewnienie oświetlenia pomieszczeniom w przypadku zaniku oświetlenia elektrycznego. Oświetlenie awaryjne zapewnić musi czas niezbędny do bezpiecznego zakończenia wykonywanych czynności oraz bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne obejmuje:

 • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej - ułatwia bezpieczne opuszczenie miejsca pobytu, umożliwia identyfikację drogi ewakuacyjnej, ułatwia lokalizację i stosowanie sprzętu pożarowego.
 • Oświetlenie strefy otwartej - zapobiega wybuchowi paniki.
 • Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka - zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących w strefie o powiększonym ryzyku.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

 1. w pomieszczeniach:
  • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  • audytoriów, sal konferencyjnych czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  • wystawowych w muzeach,
  • o powierzchni netto ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • o powierzchni netto ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych
 2. na drogach ewakuacyjnych:
  • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
  • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Wymagania oświetlenia ewakuacyjnego:

 1. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym co najmniej połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx.
 2. Minimalny czas stosowania oświetlenia w celu ewakuacji powinien wynosić 1 godz., przy czym w strefie otwartej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.
 3. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe ewakuacyjne powinny być umieszczane:
  • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;
  • w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;
  • w pobliżu każdej zmiany poziomu;
  • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;
  • przy każdej zmianie kierunku;
  • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;
  • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;
  • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;
  • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;
 4. Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx, W pobliżu oznacza w promieniu 2m w płaszczyźnie poziomej.
 5. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w roku i powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta
oświetlenie awaryjne
logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech