Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Sprawdzenie wyłącznika przeciw pożarowego

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu obowiązkowo musi być instalowany w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub w budynkach gdzie istnieją strefy zagrożone wybuchem.
Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i powinien być odpowiednio oznakowany.
Zadziałanie wyłącznika powinno powodować odcięcie energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia specjalistyczne , których działanie jest niezbędne podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Do urządzeń tych należy zaliczyć:
  • pompy pożarowe,
  • dźwiękowy system ostrzegania,
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
  • windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
  • systemy technicznych zabezpieczeń pożarowych,
  • wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),
  • system alarmu pożarowego.
Obsługa włącznika polega na naciśnięciu przycisku we wyłączniku chronionym szklaną szybką. Wyłącznik uruchamiamy po zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania w budynku.
Akt regulujący powyższe wytyczne to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1])
wyłącznik główny
logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech