Pomiary elektryczne suwnic
i urządzeń dźwigowych

Instalacja zasilająca suwnice oraz urządzenia dźwigowe wymagają okresowej kontroli, która polega między innymi na oględzinach obwodów badanych urządzeń. Pozwalają one sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz prawidłowość wykonania połączeń ochronnych.

Oględziny obejmują również sprawdzenie mocowania poszczególnych urządzeń suwnicy.

Dalsza kontrola suwnic i urządzeń dźwigowych polega na przeprowadzeniu pomiarów rezystancji izolacji, a także na sprawdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich elementów suwnicy i torów zasilających energią elektryczną suwnicę lub zestaw suwnic na danej jezdni. Podczas przeglądów wykonujemy badania i pomiary rezystancji uzwojeń silników elektrycznych oraz współpracującymi z nimi urządzeniami.

Podział urządzeń napędowych

I grupa

– urządzenia o mocy większej niż 250 kW oraz urządzenia
o napięciu powyżej 1 kV

II grupa

– urządzenia o mocy
od 50 kW do 250 kW o napięciu znamionowym 1 kV i niższym

III grupa

– urządzenia o mocy
od 5,5 kW do 50 kW

IV grupa

– urządzenia o mocy
poniżej 5,5 kW

Przeglądy tych urządzeń należy przeprowadzać:

1. III grupa – w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technologicznych, lecz nie rzadziej niż co 3 lata.
2. IV grupa – w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technologicznych.