Sprawdzanie wyłączników
p.poż

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu obowiązkowo musi być instalowany w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub w budynkach gdzie istnieją strefy zagrożone wybuchem.

Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu z odpowiednim, dobrze widocznym oznakowaniem.

Uruchomienie wyłącznika powinno powodować odcięcie energii elektrycznej od wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia specjalistyczne, których działanie jest niezbędne podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Do urządzeń tych należy zaliczyć:

  • pompy pożarowe
  • dźwiękowy system ostrzegania
  • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  • windy przeznaczone dla ekip ratowniczych
  • systemy technicznych zabezpieczeń pożarowych
  • wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych)
  • system alarmu pożarowego

Obsługa włącznika polega na naciśnięciu przycisku w wyłączniku chronionym szklaną szybką. Wyłącznik uruchamiamy po zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania w budynku.

Akt regulujący powyższe wytyczne to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]).