Zakres pomiarów

Specjalizujemy się w kompleksowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

Wykonujemy pomiary w zakresie:

 • Badania i pomiary rezystancji izolacji obwodów i kabli,
 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych – elektronarzędzi,
 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • Pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników elektrycznych,
 • Pomiary oświetlenia elektrycznego ogólnego,
 • Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Pomiary instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego i anty panicznego,
 • Pomiary oświetlenia zewnętrznego.