Pomiary instalacji odgromowej

Rozróżnia się następujące rodzaje badań urządzeń piorunochronnych:

 • badania częściowe (wykonywane w czasie budowy obiektu)
 • badania odbiorcze
 • badania okresowe

W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować jedną lub więcej z następujących czynności:

 1. Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego – sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
 2. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
 3. Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
 4. Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Badania i pomiary instalacji odgromowej

Zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona obiektu przed uderzeniami pioruna i bezpieczne odporwadzenie jego energii do ziemi, jak najkrótszą drogą. Aby jednak taka instalacja spełniała swoje zadanie, musi zostać poprawnie wykonana.
Przegląd instalacji dogromowej obejmuje takie prace jak:

 • sprawdzenie stanu urządzenia piorunochronnego,
 • pomiar rezystancji uziomu,
 • szczegółowa kontrola komponentów instalacji, między innymi łączeń i przewodów,
 • pomiar ciąłości obwodów odgromowych,
 • kontrola stanu urządzeń, które ograniczają przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu sygnałów

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego.

 1. Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
 2. Stan korozji zwłaszcza na poziomie ziemi.
 3. Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępów pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
 4. Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
 5. Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
 6. W przypadku zmian – prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.