Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych

Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
1 O wyziewach żrących Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
2 Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
3 Otwarta przestrzeń Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
4 Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
6 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III) Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
8 Zapylone Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
9 Pozostałe nie wymienione w p.1-8 Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
Lp.7 - bardzo ważny element z punktu widzenia bezpieczeństwa p.poż. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzaniem budynkami często nie pamiętają o konieczności wykonywania tych badań nie rzadziej niż co 1 rok. W razie jakiegokolwiek zdarzenia ( n.p. pożar obiektu) osoby, które nie dopełniły tego obowiązku narażone są na poważne konsekwencje prawne.

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,

ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonać nie rzadziej niż co 6 lat. (wg. PN-86/E-05003/01)
logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech