Pomiary oświetlenia awaryjnego

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest bardzo istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu. Jego zadaniem jest zapewnienie oświetlenia w pomieszczeniach w przypadku zaniku oświetlenia elektrycznego.

Oświetlenie awaryjne zapewnić musi niezbędne oświetlenie do czasu bezpiecznego zakończenia wykonywanych czynności oraz bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne obejmuje:.

 • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – ułatwia bezpieczne opuszczenie miejsca pobytu, umożliwia identyfikację drogi ewakuacyjnej, ułatwia lokalizację i stosowanie sprzętu pożarowego.
 • Oświetlenie strefy otwartej – zapobiega wybuchowi paniki.
 • Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących w strefie o powiększonym ryzyku

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne obejmuje:

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

– ułatwia bezpieczne opuszczenie miejsca pobytu, umożliwia identyfikację drogi ewakuacyjnej, ułatwia lokalizację
i stosowanie sprzętu pożarowego

Oświetlenie strefy otwartej

– zapobiega wybuchowi paniki

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka

– zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących w strefie o powiększonym ryzyku

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

1. w pomieszczeniach:

 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych
 • audytoriów, sal konferencyjnych czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób
 • wystawowych w muzeach
 • o powierzchni netto ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
 • o powierzchni netto ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej
 • budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych
  i magazynowych

2. na drogach ewakuacyjnych:

 • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1
 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym
 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się
 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Wymagania oświetlenia ewakuacyjnego:

 1. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym co najmniej połowę szerokości drogi natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx.
 2. Minimalny czas stosowania oświetlenia w celu ewakuacji powinien wynosić 1 godz. przy czym w strefie otwartej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.
 3. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy oświetleniowe ewakuacyjne powinny być umieszczane:
  • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
  • w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio
  • w pobliżu każdej zmiany poziomu
  • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa
  • przy każdej zmianie kierunku
  • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy
  • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego
  • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy
  • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego
 4. Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny być one oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx (w pobliżu oznacza w promieniu 2 m w płaszczyźnie poziomej).
 5. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w roku i powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta.