Kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych oraz natężenia oświetlenia

Pomiary elektryczne suwnic i urządzeń dźwigowych

Okresowe sprawdzanie instalacji elektrycznych suwnic i urządzeń dźwigowych.
Instalacja zasilająca suwnice oraz urządzenia dźwigowe wymagają okresowej kontroli. Polega ona między innymi na oględzinach obwodów badanych urządzeń, które pozwalają sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz prawidłowe wykonane połączeń ochronnych.
Oględziny obejmują również sprawdzenie mocowania poszczególnych urządzeń suwnicy.
Dalsza kontrola suwnic i urządzeń dźwigowych polega na przeprowadzeniu pomiarów rezystancji izolacji, a także skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich elementów suwnicy i torów zasilających energią elektryczną suwnicę lub zestaw suwnic na danej jezdni. Podczas przeglądów wykonujemy badania i pomiary rezystancji uzwojeń silników elektrycznych oraz współpracującymi z nimi urządzeniami.

Podział urządzeń napędowych

  1. I grupa - urządzenia o mocy większej niż 250 kW oraz urządzenia o napięciu powyżej 1 kV,
  2. II grupa - urządzenia o mocy od 50 kW do 250 kW o napięciu znamionowym 1 kV i niższym,
  3. III grupa - urządzenia o mocy od 5,5 kW do 50 kW,
  4. IV grupa - urządzenia o mocy poniżej 5,5 kW
Przeglądy tych urządzeń należy przeprowadzać:
  1. III grupa - w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technologicznych, lecz nie rzadziej niż co 3 lata,
  2. IV grupa - w terminach przewidzianych dla przeglądów i remontów urządzeń technologicznych.
suwnica
logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy logo Stowarzyszenia Elektryków Polskich logo Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
PomiarTech